Migrant Forum in Asia
Telefax: +632.8277.9484 | Mobile: +63.921.540.5063
Email: mfa@mfasia.org | Website: www.mfasia.org

Caling on Vietnamese migrants! Sign up to participate in our research!

SIGN UP TO PARTICIPATE IN OUR RESEARCH ON MIGRANT WORKERS

Research on Sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics and its implications for migrant workers: A study on perceptions, attitudes and freedom from violence, harassment and discrimination.

SIGN UP HERE: https://forms.gle/TnYa9McqdTYuJEQe9

Because of various reasons, many people, including LGBTI went to another country to seek for job opportunities, both through official and unofficial channels. And LGBTI migrants are often seen as victim of violence and sexual abuse during the migrating process and when working in another country. This issue has been raised in other researches. However, LGBTI migrants in each country and working sector will have different barriers and difficulty. Our research team in Thailand is aiming to learn more about the different experiences that LGBTI migrants are facing regarding violence, harassment and discriminations when working in this country.

This project is being carried out by three organizations – Edge Effect, the ASEAN SOGIE Caucus, and Migrant Forum in Asia. The Thailand research team will have a dedicated Vietnamese staff to contact and work with Vietnamese migrants. We understand that the migration and legal status are very sensitive, especially during this Covid-19 period. Therefore, we strictly follow our research code of conduct regarding confidentiality for participants.

We are looking for:

Vietnamese citizens over 18 who identify as LGBTI currently living and working in Thailand without official document or having low income.

Please sign up in this form latest by 22nd of February: https://forms.gle/TnYa9McqdTYuJEQe9

We also encourage all LGBTI migrant to fill in the following online survey: https://ee.kobotoolbox.org/x/57BQ1RQN

The research team will directly contact individuals who signed up. Thank you!

 

Kêu gọi đăng ký tham gia nghiên cứu về lao động di cư

Xu hướng tính dục, bản dạng giới, thể hiện giới, đặc điểm giới tính và ảnh hưởng đến người lao động di cư: Một nghiên cứu về nhận thức, thái độ và giải phóng khỏi bạo lực, quấy rối và phân biệt đối xử.

Đăng ký tại link sau: https://forms.gle/TnYa9McqdTYuJEQe9

Vì các lý do khác nhau, nhiều người, bao gồm cả những bạn LGBTI, đã phải di cư đến các nước khác để tìm kiếm cơ hội việc làm, thông qua những con đường chính thức lẫn không chính thức. Và các bạn LGBTI nhập cư thường được xem là nạn nhân của bạo hành thể chất lẫn tình dục trong quá trình nhập cư cung như khi làm việc tại các quốc gia khác. Vấn để này đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu khác. Tuy nhiên, những bạn LGBTI nhập cư tại mỗi quốc gia cũng như trong mỗi ngành nghề đều có những khó khăn riêng. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại Thái Lan muốn tìm hiểu thêm về những trải nghiệm khác nhau mà các bạn LGBTI nhập cư phải đối mặt, liên quan đến bạo hành và phân việt đối xử khi làm việc ở đất nước này.

Dự án này đươc triển khai bởi 3 tổ chức – Edge Effect, ASEAN SOGIE Caucus và Migrant Forum in Asia. Nhóm nghiên cứu ở Thái Lan sẽ có một nhân viên người Việt để chịu trách nhiệm liên lạc và làm việc trưc tiếp với những người nhập cư Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng vấn đề nhập cư cũng như giấy tờ pháp lý là rất nhạy cảm, nhất là trong giai đoạn Covid hiện tại. Do đó, chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật cho tất cả những người tham gia.

Trong dự án này, chung tôi đang tìm kiếm những bạn như sau:

-Công dân Việt Nam trên 18 tuổi thuộc nhóm LGBTI đang sống và làm việc tại Thái Lan mà không có giấy tờ pháp lý hoặc có thu nhập thấp.

Để đăng ký tham gia, vui lòng điền vào form sau chậm nhất là ngày 22 tháng 2: https://forms.gle/TnYa9McqdTYuJEQe9

Chúng tôi cũng khuyến khích các bạn LGBTI điền vào form khảo sát online dưới đây: https://ee.kobotoolbox.org/x/57BQ1RQN

Nhóm nghiên cứu sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn.

 

เชิญมีส่วนร่วมในงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

งานวิจัยเรื่องเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศภาวะ และเพศสรีระ (SOGIESC) และความเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ: การศึกษามุมมอง ทัศนคติ และประเด็นเกี่ยวกับอิสรภาพจากความรุนแรง การล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติ

ลงชื่อที่นี่: https://forms.gle/TnYa9McqdTYuJEQe9

เนื่องด้วยหลายเหตุผล ผู้คนรวมถึงคนที่มีความหลากหลายทางเพศจึงเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อโอกาสในการทำงาน ทั้งผ่านช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ แรงงานข้ามชาติที่มีความหลากหลายทางเพศมักถูกพบเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือการทารุณกรรมทางเพศในระหว่างกระบวนการอพยพย้ายถิ่นและขณะทำงานในประเทศปลายทาง ปัญหานี้ได้รับการระบุไว้ในงานวิจัยหลายชิ้น อย่างไรก็ดี แรงงานข้ามชาติที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศและภาคการทำงานต่างๆ มีอุปสรรคและความยากลำบากที่แตกต่างกัน ทีมวิจัยของเราในประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อันหลากหลายที่แรงงานข้ามชาติที่มีความหลากหลายทางเพศเผชิญ ด้านความรุนแรง การล่วงละเมิด และการเลือกปฏิบัติในขณะที่ทำงานอยู่ที่ประเทศนี้

โครงการนี้ดำเนินการโดยองค์กร 3 องค์กร คือ Edge Effect, ASEAN SOGIE Caucus และ Migrant Forum in Asia โดยทีมวิจัยนใประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ชาวเวียดนามเป็นบุคคลหลักในการติดต่อและทำงานกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศเวียดนาม ทางเราตระหนักและเข้าใจว่าการอพยพย้ายถิ่นและสถานะทางกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น เราปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการวิจัยอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการรักษาความรับของผู้ให้ข้อมูล

เรากำลังมองหา:

ชาวเวียดนามอายุมากกว่า 18 ปี ผู้นิยามตนเองว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลากหลายทางเพศ ปัจจุบันอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย โดยไม่มีเอกสาร/ใบอนุญาตหรือมีรายได้ขั้นต่ำ

กรุณาลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564: https://forms.gle/TnYa9McqdTYuJEQe9

ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่มีความหลากหลายทางเพศกรอกแบบสอบถามออนไลน์นี้: https://ee.kobotoolbox.org/x/57BQ1RQN

ทีมวิจัยจะติดต่อผู้ที่ให้ข้อมูลติดต่อโดยตรง ขอบคุณครับ/ค่ะ

 

About Us

MFA is a regional network of non-government organizations (NGOs), associations and trade unions of migrant workers, and individual advocates in Asia who are committed to protect and promote the rights and welfare of migrant workers.

It is guided by a vision of an alternative world system based on respect for human rights and dignity, social justice, and gender equity, particularly for migrant workers.

Regional Secretariat

25 Matiyaga Street,
Central District, Diliman,
Quezon City 1100
Philippines

Phone: +63-2-8277-9484
Mobile: +639215405063

Social Media

Email: mfa@mfasia.org
Website: www.mfasia.org
Facebook: migrantforumasia

Featured Campaign